ساختار

 

 

سیاست گذاری و هدایت فعالیت های مرکز تحقيقات فناوريهای توانبخشی عصبی هوشمند جواد موفقيان توسط هیات امنای آن انجام می شود که شامل دو نماینده از بنیانگذار مرکز، آقای دکتر جواد موفقیان، و پنج نماینده از رییس دانشگاه است. هیئت امنا مسئولیت تعیین خط مشی و سياست های علمی، پژوهشی و فناوری، تعیین ضوابط کلی حاکم بر آیین نامه های پژوهشی، اداري ومالي و نيروي انساني، تصویب برنامه ها و بودجه سالانه و نظارت بر اجرای آن را در انطباق با اساسنامه مرکز برعهده دارد.
رئیس مرکز که توسط هیات امناء انتخاب می شود بالاترین شخصیت اجرایی مرکز است و مسئوليت ‌اجراي ‌مصوبات ‌هيات امنا، ‌مديريت فعاليت هاي اجرايي و اداري، امضاي قراردادها و اسناد مالي، و پيگيري و اجراي برنامه های مرکز را در چارچوب مصوبات هيات امناء بر عهده دارد. رییس مرکز همچنین رییس شورای پژوهش و فناوری مرکز است که پیشنهادها برای طرحهای پژوهشی، پذیرش در مرکز رشد فناوری، همکاری با مراکز تحقیقاتی و ... را مورد ارزیابی قرار می دهد. این شورا شامل نمایندگانی از مدیریت های مرتبط در دانشگاه و نیز مدیران بخشهای مرکز است.

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus