ماموریت و چشم انداز

 

 

ماموريت مرکز تحقيقات فناوريهای توانبخشی عصبی هوشمند جواد موفقيان عبارت است از حمایت و انجام فعاليتهاي پژوهشي کاربردي جهت توسعه مرزهاي دانش و فناوري و ارايه تجهيزات و روشهای موثر و کارآمد به منظور درمان و توانبخشی بيماران دچار اختلالات حرکتي ناشي از ناهنجاريهاي عصبي و برخورداری آنان از يک زندگی پرنشاط مبتنی بر بالاترين استانداردهاي سلامتي.
همچنين در چشم انداز 10 ساله، مرکز تحقيقات فناوريهای توانبخشی عصبی هوشمند جواد موفقيان نهادی است پيشرو که نقش رهبری را در کشور و منطقه در گسترش و تعميق تحقيقات و پژوهشهای علمی، تکوين، توسعه و تجاری سازی فناوری های موثر و کارآمد بومی، و آموزش و ترويج روشها و فرآيندهای درمانی فناورانه و هوشمند، به منظور توانبخشی بيماران دچار اختلالات حرکتي ناشي از ناهنجاريهاي عصبي ايفا می کند.

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus