پیوندهای مفید

شرکت پداسیس

 

شرکت پژوهندگان پگاه پارسه

تصویر محتوا تصویر محتوا تصویر محتوا

 

در سالهاي اخير نياز به خدمات توانبخشي در سراسر جهان و از جمله کشورمان روندی فزاينده يافته است که مهمترين دلايل اين امر را تغييرات جمعيتی، افزايش حوادث و تصادمات، افزايش تعداد نوزادان دچار مشکلات مادرزادي، و عوارض زندگي مدرن صنعتي تشکيل مي دهند. از سوی ديگر، روشهای سنتی توانبخشی بدلايلی نظير اتکاء به نيروهای انسانی، دشواری دسترسی به خدمات درمانی، و کندی فرآيند درمان، اغلب فاقد کارايي کافی اند. بر اين اساس، در سالهای اخير استفاده از فناوریهای نوین به منظور ارايه ابزارها، روشها و فرآيندهای موثرتر توانبخشی مورد توجه قرار گرفته است.

مرکز تحقیقات فناوریهای توانبخشی عصبی هوشمند جواد موفقیان در سال 1393 توسط دانشگاه صنعتی شریف تاسیس و به نام بنیانگذار خیرانديش آن دکتر جواد موفقیان نام گذاری شد. هدف بنیادی مرکز، بر اساس تجربیات و دستاوردهای گروه پژوهشی توانبخشی دانشگاه صنعتی شریف، معطوف به توسعه سیستم های هوشمند به منظور درمان و توانمند سازی بيماران دچار اختلالات حرکتي ناشي از ناهنجاريهاي عصبي است. 

 

 

                   


Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus