اهداف راهبردی و راهبردها

 اهداف راهبردی مرکز تحقيقات فناوريهای توانبخشی عصبی هوشمند جواد موفقيان عبارتند از:
1- جهت دهی و هدايت تحقيقات و پژوهشهای دانشگاهی در راستای نيازهای درمانی
2- ارتقاء ظرفیت های علمی و فناوری مبتنی بر ملاحظات بومی در حوزه توانبخشی
3- تسهیل شکل گيری حلقه فناوری در حوزه توانبخشی (از ايده تا محصول و از پژوهش تا تجاری سازی) در محیطی یکپارچه
4- توسعه و ترويج روشها و فرآيندهای درمانی فناورانه و هوشمند

راهبردهای در نظر گرفته شده به منظور دستيابی به اهداف فوق عبارتند از:
الف- ايجاد يک محيط فعال و پويا مبتنی بر تعامل حداکثري بين محققان، درمانگران و کارآفرينان
ب- ايجاد تعاملات نزديک و موثر با دانشگاههاي علوم پزشکي و کلينيکهاي توانبخشي از یکسو و دانشگاههاي مهندسي و مراکز صنعتي پيشرو کشور از سوی دیگر
پ- گسترش و ارتقاء ارتباطات با موسسات خيريه، سازمانهای دولتی و نهادهای حامی تحقيقات
ت- ايجاد ارتباطات بين المللی و تعاملات گسترده علمی با مراکز تحقيقاتی پيشرو در جهان
ث- انجام مطالعات آينده نگرانه و ايده پردازی در حوزه توانبخشی
ج- ايجاد آزمايشگاههای مجهز پژوهشی و انجام تحقيقات علمی بنيادی و کاربردی در حوزه توانبخشی
چ- حمايت از پژوهشهای تکوين فناوری (از مدل آزمايشگاهی تا کارآزمايي بالينی) در حوزه توانبخشی
ح- حمايت از واحدهای فناور و کارآفرينان فعال در زمينه توسعه و تجاری سازی فناوری های توانبخشی
خ- برگزاری همايشها، کارگاههای آموزشی و بازديدهای دوره ای به منظور آموزش و ترويج روشها و فرآيندهای درمانی فناورانه و هوشمند

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus