گروه پژوهشی سامانه های توابخشی

      

 این بخش شامل چهار آزمايشگاه و گروه پژوهشی، مشتمل بر آزمايشگاه تجهيزات درمانی هوشمند، آزمايشگاه سیگنال و سنسور، آزمايشگاه وسايل توان افزایی و آزمايشگاه مدلسازی اسکلتی-عضلانی-عصبی است.

آزمايشگاه تجهيزات درمانی هوشمند
در این آزمایشگاه محققین به توسعه محصولات و روش های فناورانه هوشمند برای توانبخشي درمانی بيماران دچار اختلالات حرکتی ناشی از ضايعات عصبي مي پردازند. زمينه های فعاليت این آزمايشگاه شامل توسعه تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري و نيز روشهای نوين درمانی است که بر اساس فناوريهای جديد حسگری، عملگري و واقعيت مجازي بنا شده اند و حوزه هايي نظير سيستم های هوشمند فيزيکال تراپي و تمرينات حرکتي و سيستم های هوشمند تمرينات حرکتی هماهنگ را در بر می گيرد.

آزمايشگاه سیگنال و سنسور
محققین آزمايشگاه سیگنال و سنسور در جهت توسعه مرزهای دانش در زمینه اندازه گيری، پردازش و تحلیل سيگنال های مغزی، عصبی و عضلانی فعاليت می کنند. يکی از مهمترین حوزه های فعالیت اين آزمايشگاه را بررسی روش کد گذاری و پردازش اطلاعات در سامانه های سنسوری و موتوری بدن تشکيل می دهد تا چگونگی تغييرات ايجاد شده در شرايط پاتولوژيک مشخص شود و نيز روشهاي کارآمدتری برای ايجاد ارتباط بين سيستم عصبی و سامانه های مهندسی (نظير اينترفيس های مغز-کامپيوتر، پروتزهای عصبی ...) حاصل آيند.

آزمايشگاه وسايل توان افزایی
پژوهشگران آزمايشگاه وسايل توان افزایی به توسعه محصولات و روش های فناورانه هوشمند برای استفاده توسط بيمارانی می پردازند که دچار ناتوانايي هاي حرکتي غيرقابل درمان هستند. زمينه های فعاليت گروه شامل توسعه تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري است که بر اساس فناوريهای جديد حسگری و عملگري بنا شده اند و حوزه هايي نظير وسايل جابجايي، اروتزهای بالاتنه و پايين تنه، وسايل گريپينگ و ... را در بر می گيرد.

 آزمايشگاه مدلسازی اسکلتی عضلانی
در آزمايشگاه مدلسازی اسکلتی عضلانی، از روشهای مدلسازی کامپيوتری به منظور تحلیل ناهنجاریهای حرکتی، طراحی فرآیندهای درمانی و وسایل کمکی، و نيز پيش بینی نتایج مداخلات پزشکی استفاده می شود. يکی از فعالیتهای مهم اين آزمايشگاه تهیه مدلهای اسکلتی عضلانی بیمار محور است که می تواند برای تشخیص پزشکی و توصیه فرآیند درمانی جراحی يا غیر تهاجمی برای بیمارانی که توسط درمانگران بالینی ارجاع می شوند مورد استفاده قرار گیرد.
 

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus