گروه کارآزمايی بالينی و خدمات درمانی

بخش کارآزمايي بالينی و خدمات درمانی مرکز تحقيقات فناوريهای مهندسی توانبخشي جواد موفقيان وظيفه راهبری تحقيقات بالينی توانبخشی را که به منظور ارزيابی کارايي محصولات و روشهای فناورانه توسعه يافته در مرکز انجام می شوند برعهده دارد. اين بخش بصورت يک کلينيک محدود تحقيقاتی اداره می شود که به ارائه خدمات پيشرفته درماني به بيماران نيز می پردازد. بخش کارآزمايي بالينی از حضور و همکاری اعضای هيئت علمی و متخصصين بالينی توانبخشی بهره مند می باشد و کليه طرحهای آن بايد پيش از آغاز توسط کميته اخلاق پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مورد تصويب قرار گيرند. بيماران داوطلب با توجه به ملاحظات اخلاقی و موضوعات تخصصی مورد بررسی، در طرحهای مطالعاتی بالينی پذيرش شده و تحت پروتکلهاي درماني و توانبخشي مورد نظر قرار می گيرند. بدين ترتيب اين ضمن کارآزمايي بالينی نتايج فعاليتهای پژوهشی و توسعه فناوری، و ارايه بازخورد جهت بهبود فرآيندها و محصولات، امکان آموزش و ترويج روشهای نوين توانبخشی عصبی در مراکز کلينيکی سراسر کشور فراهم می گردد.  

 

 

        

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus