اعضای شورای پژوهشی

          دکتر مسعود تجریشی (معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف)

          دکتر فرزام فرهمند (رئیس مرکز تحقیقات موفقیان)

          دکتر محمدتقی احمدیان (رئیس پژوهشکده مهندسی پزشکی و سیستم های سلامت دانشگاه شریف)

                                                            مهندس دهبیدی پور (مدیر مرکز رشد فناوری دانشگاه)

          دکتر سعید بهزادی پور (مدیر گروه پژوهشی سامانه های توانبخشی هوشمند)

           دکتر علی اشرف جمشیدی (مدیر گروه پژوهشی کارآزمایی بالینی)

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus