مرکز رشد

 بخش مرکز رشد فناوری، ضمن میزبانی هسته های فناور و شرکت های نوپای دانش بنيان که در مرکز پذيرش شده اند، به آنها خدمات مشاوره ای، نمونه سازی، ارزيابی و ترویج ارایه می نمايد. هدف این بخش تسهیل و تسريع صنعتی سازی و تجاری سازی روشها و محصولات فناورانه حاصل از فعاليتهای گروههای پژوهشی مرکز از طریق طراحی مکانيزمهاي موثر به منظور تکميل زنجيره دانش تا محصول است. فعاليتهای اين بخش مطابق قانون مراکز رشد که توسط وزارتين علوم تحقيقات و فناوری، و بهداشت درمان و آموزش پزشکی تصويب و اجرايي شده و تحت نظر مديريت مراکز رشد دانشگاه صنعتی شريف انجام می پذيرد.


در حال حاضر سه شرکت در مرکز رشد مرکز تحقیقات موفقیان مستقر هستند. شرکت پژوهندگان پگاه پارسه در زمینه توسعه و تجاری سازی دستگاه های نوآورانه توانبخشی و به ویژه سیستم های واقعیت مجازی فعالیت دارد. سه محصول اصلی این شرکت سامانه های سوبار، میزان و روناک است که برای توانبخشی تعادل، اندام تحتانی و اندام فوقانی بیماران عصبی و عضلانی قابل استفاده است. شرکت دیگر پداسیس نام داشته و محصول اصلی آن ربات پوشیدنی اسکلت خارجی پداسیس است. این ربات به منظور راه رفتن بیماران مبتلا به کم توانی یا ناتوانی اندام تحتانی طراحی و ساخته شده است و در نشستن، برخاستن و قدم زدن به ایشان کمک می کند.

 

برای آشنایی بیشتر با شرکت پژوهندگان پگاه پارسه به این لینک مراجعه نمایید.

برای آشنایی بیشتر با شرکت پداسیس و ربات اسکلت خارجی آن به این لینک مراجعه نمایید.

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus