درباره ما

مرکز تحقیقات فناوریهای توانبخشی عصبی هوشمند جواد موفقیان در سال 1393 توسط دانشگاه صنعتی شریف تاسیس و به نام بنیانگذار خیرانديش آن دکتر جواد موفقیان نام گذاری شد. هدف بنیادی مرکز، بر اساس تجربیات و دستاوردهای گروه پژوهشی توانبخشی دانشگاه صنعتی شریف، معطوف به توسعه سیستم های هوشمند به منظور درمان و توانمند سازی بيماران دچار اختلالات حرکتي ناشي از ناهنجاريهاي عصبي است و در تاسیس آن مقدمات زیر بعنوان دلایل انگيزشی اصلی مورد توجه قرار گرفته اند:

نياز گسترده بيماران: بر اساس مطالعاتي ميداني حدود 550 هزار مورد سکته مغزي در ايران به وقوع می پيوندد که رقمي بسيار بيشتر از بد بينانه ترين تخمينهاي قبلي است. نتايج اين تحقيق که در مجله Stroke Update به چاپ رسيده نشان مي دهد که نرخ سکته مغزي در ايران در مقايسه با کشورهايي چون بريتانيا، ايتاليا، يونان، استراليا و سوئد (که خود نرخ بالايي در اروپا دارند) بسيار بالاتر است. بر اساس نتايج بررسي هاي تطبيقي تنها کشور اوکراين داراي نرخ بالاتر سکته در مقايسه با ايران است. نکته دردناکتر وقوع زودرس اين بيماري در جامعه ماست که به نسبت کشورهاي ديگر ده سال زودتر بوقوع مي پيوندد. علاوه بر بيماران سکته مغزي، در حدود 70،000 بيمار ضايعات نخاعي نيز در کشور وجود دارند که نيازمند خدمات توانبخشي مي باشند.

جهت گيري جهاني به سمت سيستمهاي هوشمند: توانبخشي هوشمند و از راه دور به عنوان مسير آينده اين حوزه به طور جدي در جهان مورد توجه قرار گرفته است. گزارشات بالينی حاکی از موفقيت و اثرگذاری معنی دار اين روش در مقايسه با روش های سنتی توانبخشی در بيماران دچار ناتوانی جسمی ناشی از ضايعات عصبی است. در کشورهاي با گستره جغرافيايي وسيع (امريکا، کانادا و هند) اين ابزارها به عنوان تنها راه حل خدمات رساني به نقاط دور دست درنظر گرفته می شوند. همچنين در کشورهاي اروپايي استفاده از ابزارهاي خانگي توانبخشي هوشمند به منظور ارتقاء کيفيت و کميت اين خدمات مورد اقبال صنعت مربوطه بوده که اين را از رشد سريع شرکتهاي ارائه کنند محصول در اين حوزه مي توان دريافت.